Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Програми > Екологічний театр "Маків цвіт"

 
УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
73011, м. Херсон, вул. Чайковського, 236, тел. 42-80-86
www.junnat.kherson.ua,  e-mail: hocentum@ukr.net, код ЄДРПОУ 24106358


ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання науково-
методичної ради комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

__ _________   №_____ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і                         науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації                               __ _________   №_____                

 


Навчальна програма з позашкільної освіти
еколого – естетичного напряму
«Екологічний театр»
«Маків цвіт»
2 роки навчання

 


м. Херсон 2014

Автор:

Коротка Тетяна Олександрівна –заступник директора з навчально-виховної роботи, керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.


Рецензенти:

Мойсеєв С.О. – завідувач кафедри теорії та методики виховної роботи комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біневська С.А. – завідувач художньо-естетичним відділом Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості

 

 

 

 

 

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним із важливих напрямків національної системи виховання є формування гармонійних відносин людини з природою.
Проблема бережливого ставлення до природи, охорони навколишнього середовища, поліпшення екологічної ситуації є досить актуальною для Херсонщини, для України і для всієї планети.
Формування екологічної культури знаходить відображення в основних видах діяльності школярів – навчанні, праці, грі.
Великі можливості для цього має робота дитячого екологічного театру.
Навчальна програма реалізується у гуртку еколого-естетичного напряму, розрахована на вихованців віком 10 - 17 років.
Складена на основі:
- програми гуртка «Основи екологічних знань» (Шмалєй С.В.,
Щербина Т.І., Русіна Л.Ю., Програми для творчих об′єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, МОН України Науково-методичний центр середньої освіти МОН України., К.. 2004);
- навчальної програми дитячого театру (укладачі Алла Купчик, Олена Купчик, керівники театру «Спалах» Палацу дітей та юнацтва Печерського району м. Києва), схваленою для використання рішенням комісії з проблем позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 22.06.2009 р.).
Метою програми є формування екологічної культури дітей через залучення їх до практичної природоохоронної роботи засобами театрального мистецтва.
Програмні вимоги дають можливість розв′язувати ряд завдань:
- ознайомити дітей з українськими народними природоохоронними традиціями як елементом соціальної та культурної спадщини;
- формувати екологічну обізнаність учнів, відповідальність за стан навколишнього середовища, етичне ставлення до всього живого, активну життєву позицію;
- активізувати прагнення особистості до здорового способу життя;
- навчати глибше розуміти світ прекрасного, розширити і поглибити знання в галузі драматичного мистецтва, виховувати естетичний смак, любов до прекрасного, підвищувати загальний культурний рівень.
- виховувати гуманістичні, загальнолюдські цінності, розвивати гармонійну особистість засобами театрального мистецтва;
- розвивати художню уяву, творчу ініціативу, емоційну гнучкість, культуру мови;
- розвивати позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності;
- сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;
- сприяти професійному самовизначенню.
Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:
І рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;
ІІ рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.
Програма першого року навчання передбачає розвиток у вихованців пізнавального інтересу до навколишнього світу природи, формування поняття про основні шляхи охорони природи, екологічні проблеми рідного краю, України, знайомство з театральним мистецтвом. Діти набувають уявлення про специфіку театрального жанру, виявляють здібності, оволодівають теоретичними та практичними початковими знаннями та вміннями з основних театральних дисциплін. Засвоюють основи гриму та роботи над костюмом.
Беруть участь в театралізованих сценках еколого-натуралістичних свят.
Програма другого року спрямовує діяльність гуртка на ознайомлення учнів з природними ресурсами нашої планети, основними екосистемами біосфери, акцентує увагу на залежності здоров’я людини від якості природного середовища.
Діти набувають вміння окреслювати сучасні екологічні проблеми, знаходити шляхи їх вирішення та попередження.
Гуртківці удосконалюють теоретичні знання та практичні вміння з акторської майстерності.
Формується творча індивідуальність дитини. Вихованці беруть участь у репетиціях, виставах екологічної та народознавчої тематики.
Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять, екскурсій, свят, вистав.
Контроль результатів здійснюється через підсумкові виступи, представлення власних етюдів та постановок, виконання індивідуальної читецької програми, під час гастролей екологічного театру.
Програма вміщує 2 додатки: «Вправи з розвитку уяви та фантазії, акторської майстерності, сценічної мови.», «Сценарії еколого-натуралістичних свят та виступів».

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва теми Кількість годин
  всього теоретич-них практич-них
1  Вступ  2 2 -
2. Охорона навколишнього природного середовища як потреба особистості та суспільства 28 14 14
3.  Майстерність актора:
- Основи майстерності актора
- Робота над образом
- Розвиток фантазії та асоціативного мислення 26 6 20
4. Сценічний рух 8 2 6
5. Сценічна мова 16 4 12
6. Основні елементи гриму, робота з костюмом 8 4 4
7. Театральна діяльність  56 6 50
Всього: 144 38 106

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2 год.)
Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Екологія наука про взаємовідносини живих істот у природі. Театр як вид мистецтва.

2. Охорона навколишнього природного середовища як потреба особистості та суспільства. (28 год.)
Екологія – наука про відносини живих істот у природі. Значення екології в життєдіяльності людини, становленні її особистості та формуванні шанобливого ставлення до природи. Правила поведінки в природі. Поняття про природу. Взаємозв’язок живої та неживої природи.
Поняття про організм і природне середовище. Екологічні фактори. Поняття про сприятливі та несприятливі екологічні фактори. Комплексний вплив факторів на організм.
Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення. Екологічна ситуація на Україні.
Заходи, необхідні для поліпшення стану навколишнього природного середовища.
Екологічна ситуація в Херсонській області. Водні та земельні ресурси Херсонської області. Стан флори та фауни рідного краю. Проблема утворення та накопичення відходів. Екологічні проблеми курортних територій. Заповідна справа, екологічні стежки рідного краю.
Українські народні природоохоронні традиції як елемент соціальної та культурної спадщини. Легенди, пісні прикмети, прислів′я та поговірки про природу та її збереження.
Практичні заняття:
Екскурсії у парк, сквер для ознайомлення з елементами живої та неживої природи, до лісового господарства, очисних споруд з асоціативним порівнянням образів. Складання етюдів з теми побаченого.
3. Основи акторської майстерності ( 26 годин)
3.1 Основи майстерності актора
- Бесіди про мистецтво, творчість, театр, вивчення термінології.
- Органічна сценічна увага. Вправи на загальну реакцію та увагу.
- Подолання м’язових затискань. Зняття м’язової напруги, підпорядкування роботи м’язів своїй волі.
- Подолання обставин. Дії за обставинами; виправдання поз, рухів.
- Етюди. Індивідуальні, парні, групові.
3.2 Робота над образом
- Бесіда про природу акторської гри та методи роботи над роллю.
- Творення образів. Творча увага. Перетворення об’єктів у цікаві та необхідні засобами своєї фантазії. Оволодіння заданим об’єктом уваги. Створення безперервної лінії уваги.
- Робота над віршованим твором (над логікою, логічною мовою вірша, логічними паузами та паузами після віршованих рядків)
          3.3 Розвиток фантазії та асоціативного мислення
- Бесіда про образ, символ та звук.
- Поняття образу, символу та звуку в творчості.
- Асоціація в образі. Слово-образ. Добір слів та створення образу слова без з’ясування його справжнього значення.
- Слово-розподіл та слово-настрій. Проникнення у зміст слова, створення ланцюга змістових відтінків.
4 Сценічний рух. (8 годин)
- Бесіда про пластичну виразність актора вивчення термінології.
- Вправи для загального ритмічного розвитку. Виховання ритмічності. Поняття про співвідношення довжини звуків. Оплески та ходьба у їх ритмі.
- Удосконалення ходи та статури. Розвиток гнучкості та рухливості тіла. Правильність поз у положенні сидячи та стоячи.
- Розвиток виразно діючих рук
Практичні заняття:
    Екскурсія до Херсонського музично-драматичного театру їм. М. Куліша, лялькового театру. Відеоперегляди дитячих вистав з природоохоронної тематики. Виконання вправ на загальну та сценічну увагу, зняття м’язової напруги, підпорядкування роботи м’язів своїй волі, на удосконалення ходи та статури, виховання ритмічності. Створення етюдів індивідуальних, парних, групових.

5. Сценічна мова (16 годин)
- Бесіда про  значення тренування мовного апарату. Вивчення термінології.
- Гімнастика обличчя. Тренування нижньої щелепи, губних м’язів, м’язів язика.
- Розвиток дихання. Розвиток фонаційного руху.
- Розвиток вільного звучання.
- Розвиток голосу.
- Робота над дикцією. Вимова голосних та приголосних звуків, чітка вимова закінчень у словах.
Практичні заняття:
Вправи на зібраність звуку, на тренування вимови голосних та приголосних звуків. Робота з віршованим текстом. Піготовка віршованих творів самостійно з:
- народознавчої тематики: на основі текстів українських народних пісень, поезій Т.Г. Шевченко;
- природоохоронної тематики .

6. Основні елементи гриму. Робота над костюмом. (8 годин)
- Грим та костюм як невід′ємна частина сценічної виразності.
- Типи гриму. Грим живописний та скульптурно-об′ємний.
- Користування гримом. Правила гігієни, спеціальне приладдя для використання гриму.
- Історія костюму.
- Грим та костюм для різних видів сценічної діяльності.
Практичні заняття:
Екскурсія до (Ліцею мистецтв) драматичного театру. Зустріч зі спеціалістами по костюму та гриму.
Створення образу (гриму та костюму) на задану тему: (весна, квітка, лісовичок, птахи тощо).

7. Театральна діяльність (56 год.)
Підбір матеріалів для театральних постановок до еколого-натуралістичних заходів . Постановочні, зведені репетиції та прогони. Підбір костюмів та гриму відповідно до образу та ролі. Створення декорацій. Лагодження костюмів та реквізиту.
Практичні заняття:
Участь у масових святкових концертах, виставах, інтермедіях. Активна участь у підготовці та проведенні природоохоронних свят «Свято первоцвітів», «День зустрічі птахів», «День Землі», казкових театралізованих сюжетів «Казка про яйце»

Прогнозований результат

Вихованці мають мати уявлення про:

- екологію як науку про взаємовідносини живих істот у природі;
- організм і природне середовище;
- фактори середовища і їх роль у житті живих істот;
- основні шляхи охорони природи;
- екологічні проблеми рідного краю, України;
- українські народні природоохоронні традиції;
- про творчу фантазію, асоціативне мислення;
- про техніку мови, прийоми дихання та дикції;
- про сценічний словесний та безсловесний етюд;
- образ, символ та звук у творчості;
- види сценічного руху;
- про грим та костюм для різних видів сценічної діяльності

Вихованці мають знати:
- природо-заповідний фонд свого регіону;
- правила поведінки в природі.
- історію розвитку та сучасні тенденції театрального мистецтва;
- специфіку театрального мистецтва;
- правила поведінки на сцені;
- основи гриму та роботи з костюмами.

Вихованці мають вміти:
- застосовувати практичні вміння у роботі над образом;
- аналізувати художній твір, образ;
- працювати над віршованим твором;
- правильно володіти артикуляцією, дикцією;
- виконувати рухи з одночасним читанням віршованих текстів;
- створювати сценічний образ;
- стійко долати труднощі психологічного характеру;
- органічно існувати в будь-яких сценічних обставинах.

Вихованці мають набути досвід щодо:
- природоохоронної роботи;
- початкових професійних знань з акторської майстерності, а саме: сценічної мови, сценічного руху.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ
ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ

№ з/п Назва теми Кількість годин
  всього теоретич-них практич-них
1. Вступ  4 2 2
2. Взаємозалежність людини і природи 8 4 4
3. Майстерність актора:
- Основи майстерності
- Робота над образом
- Розвиток фантазії та асоціативного мислення 30 12 18
Пластика 24 4 20
Сценічна мова 32 8 24
4. Робота над виставами (підготовка спектаклів). Театральна та творча діяльність  118 - 118
Всього: 216 30 186

ПРОГРАМА

1. Вступ (4 год.)
Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Ознайомлення гуртківців з планом роботи гуртка. Організація роботи екологічного театру. Чітке визначення роботи кожного учасника гуртка.
Практичні заняття: екологічна стежка в природі. Екскурсії до музично-драматичного, лялькового театру.

2. Взаємозалежність людини і природи (8 год.)
Природні ресурси нашої планети. Основні екосистеми біосфери. Сучасні екологічні проблеми, шляхи їх вирішення та попередження. Екологічні проблеми повітря, водойм, грунтів, тваринного та рослинного світу. Людина – частина природи. Зв′язок якості природного середовища і здоров’я людини. Екодім. Екологічні засади раціонального використання природних ресурсів у побуті. Здоровий спосіб життя, як основа збалансованої системи "Людина – довкілля".
Практичні заняття: екскурсії до ботанічного саду, краєзнавчого музею. Написання творчих робіт: "Здоров’ю дитини – зелене світло", "Здоровим бути модно", КВК «Загадки природи».
3. Майстерність актора (30 год.)
3.1 Основи майстерності
- Бесіди про етику актора. Мімічні етюди. Зміна ставлення до міста дії, факту.
- Темпоритм. Від темпоритму до чуття – від чуття до темпоритму.
- Мізансцена – мова вистави. Індивідуальна та групова мізансцена.
        3.2 Робота над образом
- Бесіда на тему «Перевтілення та характерність».
- Творення образу. Ставлення до уявного, як до правди. Робота над сприйняттям відомого, як несподіванки.
- Дієва уява. Відтворення тексту в уяві, передача власних уявних образів словами автора.
- Розкриття підтексту. Хід думок автора,дійових осіб; уява дій персонажів.
3.3 Розвиток фантазії та асоціативного мислення
- Бесіда «Єдність об’єктивного та суб’єктивного в акторській творчості» Асоціація в образі. Рух-образ. Створення мови жесту. Відтворення рухів кольором та образом.
- Слово-розподіл та слово-настрій. Пошук суті за допомогою кольорів та форм.
- Почуттєво-інтуїтивний малюнок. Змальовування різних почуттів
   Практичні заняття:
Робота над екологічним спектаклем. Ознайомлення колективу гуртка з п'єсою. Читання. Мотивація: чому саме вибрано даний твір. Аналіз екологічних проблем. Обговорення твору. Розподіл груп на застільну роботу. Читання та обговорення п’єси, розподіл ролей, читання по ролях, визначення основних подій в п’єсі, визначення наскрізної дії та надзавдання. Виділення структури тексту. Логічне читання складних періодів і перспектива складного тексту. Розробка біографії персонажа та його характеристики.
4. Пластика. (24 години)
- Бесіда «Основи та компоненти пластичної виразності»
- Пластичний екзерсис.
- Пластична виразність. Культура жесту, сила жесту, широкий жест..
- Пластині етюди.
      Практичні заняття:
Вправи на рухову пам'ять, на зміну ставлення до партнера. Створення пластичних етюдів.
5. Сценічна мова. (32)
- Бесіда «Музична вимова, як вияв внутрішнього життя на сцені».
- Гімнастика обличчя.
- Розвиток голосу та сили звуку.
- Робота над дикцією.
- Орфоепія. Робота над вимовою тексту твору, ролі.
- Логіка мови. Інтонування розділових знаків.
- Темпоритм мови. Дія темпоритму на відчуття та відчуття на темпоритм.
- Словесні етюди.
        Практичні заняття:
Вправи на дихання, розвиток сили звуку, на логіку мови. Вправи: "Відтвори голос", читання скоромовок тощо. Створення словесних етюдів.
4. Робота над виставою. (118 год.)
Практичні заняття:
- Підбір матеріалів для роботи театру та індивідуальної читецької програми. Проведення усних журналів «Будь природі другом», «За здоровий спосіб життя».
- Тренінги. Тренінг "Заміни колегу" (дублювання ролей)
- Підбір костюмів та гриму відповідно образу або ролі. Створення декорацій, афіш, оголошень, запрошень.
- Постановочні, зведені репетиції та прогони.
- Участь у масових заходах, концертах, виставах, інтермедіях.
- Відвідування вистав, святкових концертів, гастрольних вистав, ігротек. Зустрічі з акторами.
Прогнозований результат:

Мати поняття про
- культуру мовлення;
- темпоритм;
-  мізансцену;
-  образ, жест, пластичну виразність;
- кращі зразки національного та світового театрального мистецтва.

Вихованці мають знати:
- екологічні проблеми атмосфери, водойм, тваринного і рослинного світу;
- залежність здоров′я людини від якості природного середовища;
- основи акторської майстерності;
- про логіку та темпоритм мови;
- про пластичні та словесні етюди;

Вихованці мають вміти:
- окреслювати сучасні екологічні проблеми, знаходити шляхи їх вирішення та попередження;
- визначати наскрізну дію та над завдання;
- творчо перевтілюватись в образ;
- виконувати мімічні, пластині та словесні етюди;
- володіти пластичною виразністю, навичками сценічної мови та співу, вправно рухатись під музику;
- самостійно працювати над текстом;
- готувати монологи, етюди, інсценізації;
- демонструвати органічну взаємодію з партнером по сцені;
- вільно спілкуватися з публікою.

Вихованці мають набути досвід щодо:
- виконання індивідуальної читецької програми;
- участі з театральними постановками у масових святкових заходах;
- роботи над екологічним спектаклем;
- показу вистави.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

Обладнання та атрибути Кількість, шт.
Програвач компакт дисків  1
Мікрофон 3
Відеомагнітофон 1
Магнітофон 1
Відеокамера 1
Апаратура для монтажу та запису фонограм  За необхідністю
Звуко-підсилююча апаратура За необхідністю
Апаратура для освітлення За необхідністю
Науково-популярна та довідникова література з театрального мистецтва. Репертуарні збірники. За необхідністю
Канцелярське приладдя, інструменти та матеріали За необхідністю
Таблиці та плакати За необхідністю
Зошити для запису текстів і завдань За необхідністю
Ватман А-1 За необхідністю
Ручки кулькові, олівці креслярські, фломастери, ножиці За необхідністю
СD – DVD - диски За необхідністю
Сценічні костюми, взуття За необхідністю
Декорації та реквізит За необхідністю
Театральна ширма За необхідністю

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань:  
     Пробний підручник. – К.: Либідь, 2000. – 277 с.
2. Бойко М.Ф., Чорний С.Г. Екологія Херсонщини. Навчальний посібник. –  
     Херсон: 2001. – 156 с.
3. Вербовська Н. "Мистецтво мовлення" - М., 1997.
4. Винокур Г. "Сценічна поведінка" - М., 2001.
5. Гіппіус С. "Гімнастика почуттів" - М-Л., 2007.
6. Гончаров А. "Пошуки виразності у виставі" - М., 2002.
7. Дерій Б. Сценічні мініатюри "Книги в сумці, а розваги на думці" –
     Тернопіль, 2003
8. Досвід роботи екол. агітбригади. Метод. матеріали / під редакцією 
     В.В.Вербицького. – К.: смп "АВЕРС", 2003. – 216 с.
9. Екологічне оздоровлення Дніпра / В.Шевчук, О.Мазуркевич,
     В.Навроцький, Ю.Саталкін, М.Стеценко, А.Сташук, А.Сакевич. – К.:2001. –
     267 с.
10.  Запорожець Т. "Логіка сценічного мовлення" - М, 2006.
11.  Захава Б. "Майстерність актора та режисера" - М, 1998.
12.  Копець З.А. Театральне мистецтво в школі – К. «Радянська школа», 1971.
13.  Кох І. "Основи сценічного руху" - Київ, 1992.
14.  Масол Л. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій // 
      Мистецтво та освіта. – 2001. – №1. – С. 2-5.
15.  Мочалов Ю. "Перші уроки театру" - М., "Просвіта", 1986.
16.  Основи національного виховання: Концептуальні положення / За заг. ред. 
      В.Г. Кузя та ін. – К.: Інформ. вид. центр "Київ", 1993. – Ч.1. – 152 с.
17.  Партія Зелених. Про стан навколишнього природного середовища в
      Херсонській області. – Херсон – 2005.
18.  Пруцакова О.Л. Дім, в якому ти живеш. Навчальний посібник для учнів 8-9
     кл. – К.: ТОВ "Гнозіс", 2007.
19.  Ремез О. "Мізансцена - мова режисера" - К., 2000.
20.  Сценарії екологічних заходів. X.: Вид. група "Основа", 2006.-368 с.
21.  Топорков В. "Про техніку актора" - М., 1999.
22.  Шихматов Л. "Сценічні етюди" - М, 2001.